Štúdia 1

Kuti, D. a kol.: Antivírusový účinok extraktov tradičných liečivých rastlín proti vírusom sezónnej chrípky a SARS–CoV-2 v bunkovej kultúre


Publikované v Journal of Community Medicine and Public Health Reports

Zimné obdobie charakterizuje zvýšený výskyt vírusových ochorení v celej populácii. Od sezóny 2022/2023 je silný predpoklad, že aj nasledujúce roky budeme čeliť kombinácii šírenia sa vírusov chrípky a koronaviru typu 2 v rovnakom čase s možnými závažnými následkami na zdravie obyvateľov. V liečbe aj prevencii budú mať preto dôležité postavenie terapeutické možnosti schopné inhibovať infekcie oboch vírusov.

Cieľ štúdie

Tím vedcov pod vedením doktora Dávida Kutiho z Budapešti vykonal klinickú štúdiu in vitro na bunkových kultúrach, ktorej cieľom bolo stanoviť inhibičný účinok extraktov vybraných liečivých rastlín na množenie vírusov kmeňov chrípky (vírus typu B, vírus typu A H2N2 a H1N1) a vírusu SARS-CoV-2.


Sledovali sa účinky nasledujúcich extraktov samotných a ich vzájomná kombinácia: 

 •   Cistus creticus eriocephalus extract
 •   Echinaceae purpureae extract
 •   Salvia officinalis extract
 •   Citrus bioflavonoid complex
 •   Acerola dried extract
 •   Mixtura - VS – kombinácia všetkých spomenutých


Testy boli vykonané na bunkových kultúrach:

 • Pri kmeňoch vírusu chrípky prebehla neutralizácia vírusu na bunkovej kultúre MDCK (Madin-Darby Canine Kidney cells - bunková kultúra z obličkových buniek kokeršpaniela)
 • Pri víruse SARS-CoV-2 boli na propagáciu použité Vero E6 bunky (bunková kultúra z obličkových buniek africkej zelenej opice)

Výsledky klinickej štúdie

Inhibičné účinky zlúčenín proti vírusom chrípky a Sars-Cov-2 v porovnaní s účinkom Cistus creticus

Štúdia dokázala, že kombinovaný účinok všetkých extraktov spolu vykazuje až dvakrát vyššiu účinnosť ako jednotlivé extrakty samotné, či už voči vírusom kmeňov chrípky, ako aj vírusu SARS-CoV-2. 

Môžeme povedať, že účinky extraktov liečivých rastlín sa v zmesi vzájomne potencujú a ich kombináciou získame silnejší antivírusový efekt.


Štúdia 2

Jankovics, I. a kol.: Včasné použitie nosohltanového spreja s obsahom extraktu z Cistus creticus bohatého na polyfenoly je spojené s výrazne kratším trvaním symptómov u pacientov s miernym COVID-19: Retrospektívna štúdia prípadov a kontrol


Publikované 30. septembra 2021
v časopise Journal Of Community Medicine and Public Health Reports (ISSN: 2692-9899)

Cieľ štúdie

Overiť klinický účinok nosohltanového spreja VIROSTOP s obsahom extraktu z Cistus creticus pri miernom COVID-19

Zloženie extraktu z Cistuc creticus: Cistus creticus Acrocephalus extra., 100 mg/ml; Echinacea purpureae extra., 240 mg/ml; Salvia officinalis extra., 45 mg/ml; Citrus bioflavonoidný komplex 20 mg/ml; Acerola dried ext. 120 mg/ml

Návrh klinickej štúdie

Jednocentrová, retrospektívna, kontrolovaná štúdia založená na výsledkoch vyplnenia validovaného štandardizovaného dotazníka Wisconsin Upper Respiratory Symptom Survey (WURSS-24). Posudzované bolo tiež Skóre infekcie horných dýchacích ciest a Skóre závažnosti a interferencií podľa WHO.

Zaradených bolo 170 pacientov s PCR potvrdenou infekciou SARS-CoV-2, z čoho 86 pacientov v sledovanej skupine (CCE, štandardná liečba v kombinácii s nosohltanovým sprejom VIROSTOP) a 84 pacientov v kontrolnej skupine (CONTROL, iba štandardná liečba).

 • Primárnym výsledkom bolo sledovanie zmien symptómov v 12. deň klinického sledovania.
 • Sekundárnym výsledkom bola miera PCR pozitivity z výteru z nosohltana v 10. -15. deň liečby.

Podmienkou zaradenia bolo, aby sa príznaky u týchto pacientov neobjavili skôr ako 96 hodín pred vyhľadaním lekárskej pomoci.

Na začiatku štúdie boli rozdiely vo výskyte symptómov v skupinách štatisticky nevýznamné, s výnimkou bolesti hlavy a únavy, ktoré boli častejšie hlásené v sledovanej skupine.

Výsledky klinickej štúdie

PCR negativita prítomnosti vírusu SARS-CoV-2 v kontrolnej a sledovanej skupine na 12. deň liečby

Na konci štúdie došlo signifikantnému zlepšeniu symptómov v sledovanej skupine oproti kontrolnej, a to:

 •   V prípade nauzey na 10. deň,  
 •   V prípade bolesti hlavy, pocite upchatého nosa
     a bolesti hrdla na 12. deň.

Na 12. deň liečby bolo stále PCR pozitívnych 19,05 % pacientov z kontrolnej skupiny (CONTROL) a len 6,98 % zo sledovanej skupiny (CCE). 

Použitie nosohltanového spreja s obsahom extraktu z Cistus creticus signifikantne prispel k výraznejšiemu zníženiu výskytu symptómov ochorenia, ako aj k rýchlejšiemu eliminovaniu vírusov SARS-CoV-2 z dýchacích ciest pri miernom priebehu COVID-19.


Štúdia 3

Jankovics, I. a kol.: Použitie nosohltanového spreja obsahujúceho na polyfenoly bohatého extraktu z Cistus creticus a iných rastlinných extraktov môže poskytnúť ďalší nástroj v preventívnom a symptomatickom armamentáriu proti miernym infekciám horných dýchacích ciest


Publikované 14. novembra 2022
v Journal Of Community Medicine And Public Health Reports (ISSN: 2692:9899)

Cieľ štúdie

Zhodnotiť potenciálnu úlohu extraktu z Cistus creticus v kombinácii s inými extraktmi v prevencii ochorenia
a znižovaní záťaže symptómov na pacienta.

Zloženie extraktu z Cistuc creticus: Cistus creticus Acrocephalus extra., 100 mg/ml; Echinacea purpureae extra., 240 mg/ml; Salvia officinalis extra., 45 mg/ml; Citrus bioflavonoid complex, 20 mg/ml; Acerola dried ext. 120 mg/ml.

Design klinickej štúdie

Jednocentrová, retrospektívna, kontrolovaná štúdia, ktorá prebiehala v období február až máj 2021.

Zaradení boli pacienti, ktorí boli úzkymi kontaktami ľudí s PCR potvrdenou infekciou COVID-19, ale v čase zaradenia do štúdie nevykazovali žiadne príznaky a sami boli PCR negatívni. Všetkým pacientom bola ponúknutá štandardná symptomatická liečba v prípade objavenia sa príznakov ochorenia a taktiež nosohltanový sprej s obsahom extraktu z rastliny Cistus creticus v kombinácii s inými extraktami a to v dávke 3 aplikácie za deň.

Na základe ich dobrovoľného rozhodnutia sa do štúdie zapojilo 182 subjektov, z ktorých 108 bolo v sledovanej skupine (štandardná liečba + aplikácia nosohltanového spreja s Cistus creticus) a 74 v kontrolnej skupine (len štandardná liečba). Na začiatku štúdie neboli medzi skupinami štatisticky významné rozdiely vo veku a pohlaví subjektov.

Zber údajov zahŕňal demografické údaje, komorbidity, komedikácie a faktory životného štýlu. Každý druhý deň sa následne zbierali údaje o závažnosti symptómov pomocou vyplnenia štandardizovaného dotazníka Wisconsin Upper Respiratory Symptom Survey (WURSS24), pričom posledné vyplnenie prebehlo na 12. deň od zaradenia do štúdie.

PCR testy na potvrdenie infekcie SARS-CoV-2 sa vykonali v deň zaradenia do štúdie a potom na 10. deň (±2).  

 •  Primárnym cieľom štúdie bolo zistiť mieru pozitivity PCR testov v oboch skupinách.
 •   Sekundárnym cieľom bolo sledovať vývoj štandardizovaných symptomatických skóre v oboch skupinách.

Výsledky klinickej štúdie

Výsledky PCR testov na 10 (+-2). deň

V čase druhého PCR testovania na 10±2 deň, žiadny zo subjektov zo sledovanej skupiny sa nestal PCR pozitívnym, na rozdiel od 5,4 % subjektov z kontrolnej skupiny. 

Súčasne sa sledovala aj SARS-CoV-2 IgA pozitivita, ktorá potvrdila prítomnosť protilátok až u 19 subjektov zo sledovanej skupiny a len u 7 z kontrolnej skupiny. Z toho vyplýva, že zatiaľ čo vírus nebol u týchto dobrovoľníkov detegovaný pomocou PCR testu, medzi užívateľmi extraktu z Cistus creticus sa vyvinula výrazne lepšia imunitná odpoveď.

Rozdiel v zloženom skóre závažnosti symptómov hlásenému pacientmi pomocou dotazníka WURSS-24 (Wisconsin Upper Respiratory System Score 24)

Porovnanie intenzity symptómov podľa Wisconsin Upper Respiratory Symptom Survey ukázal, že pokiaľ závažnosť symptómov bola v ešte v druhý deň približne rovnaká, od 4. – 12. deň sledovania boli symptómy v sledovanej skupine považované za menej závažné ako v skupine kontrolnej. Počas štúdie však neboli zistené signifikantné rozdiely v množstve užívaných nesteroidových antiflogistických liekov (NSAID).