Podmienky používania

Vitajte na Virostop.info a našich podmienkach (ďalej len „Zmluva“). Táto zmluva je dôležitá a obsahuje podmienky, ktoré ovplyvňujú vaše zákonné práva, preto si ju pozorne prečítajte.

Virostop je značkou spoločnosti Herb-Pharma AG so sídlom vo Švajčiarsku. Naša registrovaná adresa pre webovú stránku a zastúpenie na Slovensku sa nachádza na adrese Herb-Pharma Corporation s.r.o., 404, Velke Ludince, 935 65.

Prístupom na webové stránky alebo ich používaním, vrátane mobilných aplikácií, ktoré poskytujeme na stránke virostop.info, súhlasíte s tým, že budete viazaní podmienkami obsiahnutými v tejto zmluve a všetkými ostatnými podmienkami, ktoré sú tu zahrnuté formou odkazu. Niektoré zo Služieb môžu podliehať dodatočným zmluvným podmienkam, ktoré z času na čas špecifikujeme; vaše používanie takýchto Služieb podlieha týmto dodatočným zmluvným podmienkam, ktoré sú súčasťou tejto zmluvy formou odkazu. Táto dohoda sa vzťahuje na všetkých používateľov stránky.

Dohodu môžeme z času na čas upraviť. Ak nesúhlasíte s akoukoľvek zmenou Dohody, musíte okamžite prestať používať Stránku. Akékoľvek zmeny vykonané po zadaní objednávky nebudú mať vplyv na túto objednávku, pokiaľ to od nás nevyžaduje zákon.


PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Všetky práva duševného vlastníctva na akýkoľvek obsah stránky (vrátane textu, grafiky, softvéru, fotografií a iných obrázkov, videí, zvuku, ochranných známok a log) vlastní spoločnosť Herb-Pharma AG.

Neoprávnené použitie obsahu môže viesť k porušeniu autorských práv, ochranných známok a iných zákonov. Nemáte žiadne práva na Obsah a nebudete používať, kopírovať ani zobrazovať Obsah, vrátane, ale nie výlučne, používania rámovania alebo zrkadiel, s výnimkou prípadov povolených touto Zmluvou. Žiadne iné použitie nie je povolené bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu. Na každej kópii obsahu, ktorú vytvoríte, si musíte ponechať všetky upozornenia o autorských právach a iných vlastníckych právach obsiahnuté v pôvodnom obsahu. Nesmiete predávať, prevádzať, prideľovať, licencovať, poskytovať sublicencovanie alebo upravovať Obsah ani reprodukovať, zobrazovať, verejne predvádzať, vytvárať odvodenú verziu, distribuovať alebo inak používať Obsah akýmkoľvek spôsobom na akékoľvek verejné alebo komerčné účely. Používanie alebo zverejňovanie akéhokoľvek Obsahu na akejkoľvek inej webovej stránke alebo v sieťovom počítačovom prostredí na akýkoľvek účel je výslovne zakázané. Ak porušíte ktorúkoľvek časť tejto zmluvy, vaše právo na prístup a/alebo používanie obsahu a stránky sa automaticky ukončí a okamžite zničíte všetky kópie, ktoré ste z obsahu vytvorili.

OBSAH

Z času na čas môžeme zmeniť formát a obsah Stránky. Súhlasíte s tým, že túto stránku používate „tak ako je“ a „ako je k dispozícii“ a na vaše vlastné riziko.

Aj keď sa snažíme zabezpečiť, aby všetky informácie obsiahnuté na stránke (iné ako akýkoľvek obsah vytvorený používateľmi) boli správne, nie je to myslené ako autorita alebo rada, na ktorú sa treba spoľahnúť. Predtým, ako začnete na základe takýchto informácií konať, by ste sa mali informovať u nás alebo u príslušného zdroja informácií.

Neposkytujeme ani neposkytujeme žiadne vyhlásenie ani záruku, pokiaľ ide o presnosť, úplnosť, aktuálnosť, správnosť, spoľahlivosť, integritu, kvalitu, vhodnosť na účel alebo originalitu akéhokoľvek obsahu Stránky a v najväčšom rozsahu povolenom zákonom všetky implicitné záruky, podmienky alebo iné podmienky akéhokoľvek druhu sú týmto vylúčené a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek stratu alebo škodu akéhokoľvek druhu vzniknutú v dôsledku toho, že vy alebo ktokoľvek iný používa túto stránku alebo sa spolieha na akýkoľvek jej obsah.

Nemôžeme a ani nezaručujeme, že akýkoľvek obsah Stránky bude bez vírusov a/alebo iného kódu, ktorý môže obsahovať kontaminujúce alebo deštruktívne prvky. Je vašou zodpovednosťou implementovať príslušné bezpečnostné opatrenia IT (vrátane antivírusových a iných bezpečnostných kontrol), aby ste splnili vaše konkrétne požiadavky na bezpečnosť a spoľahlivosť obsahu.


VONKAJŠIE ODKAZY

Stránka môže z času na čas obsahovať odkazy na externé stránky, ktoré môžu obsahovať odkazy na ponuky a propagačné akcie tretích strán. Zahŕňame ich, aby sme vám poskytli prístup k informáciám, produktom alebo službám, ktoré môžu byť pre vás užitočné alebo zaujímavé. Nezodpovedáme za obsah týchto stránok ani za čokoľvek, čo poskytujú a nezaručujeme, že budú nepretržite dostupné. Skutočnosť, že uvádzame odkazy na takéto externé stránky, neznamená žiadnu podporu alebo spojenie s ich prevádzkovateľmi alebo propagátormi.

KONTAKTUJTE NÁS

Môžete nás kontaktovať na nasledujúcej adrese: Herb-Pharma Corporation s.r.o., 404, Velke Ludince, 935 65, Slovensko alebo na nasledujúcej e-mailovej adrese: info@virostop.sk